Aanpassingen Van der Capellenlaan

Als Wijkteam hebben wij begin 2013 de krachten gebundeld met Woonzorgcentrum Polbeek, Cliëntenraad Polbeek, Stichting Gehandicapten en Chronisch Zieken en Stichting Bartimeus n.a.v. klachten over de oversteek van Woonzorgcentrum Polbeek naar de Weg naar Laren.

Op 14 maart 2013 hebben die partijen samen met Gerrit Marks van de Gemeente Zutphen ter plekke de situatie bekeken en besproken dat er tijdelijke aanpassingen gedaan zouden worden om de toen bestaande situatie veiliger en beter toegankelijk te maken. Daarnaast is afgesproken dat er een toevoeging gedaan zou worden aan het herinrichtingsplan Van der Capellenlaan dat volgens planning in oktober 2013 ten uitvoer gebracht zal worden.

De volgende maatregelen zijn vanaf half april 2013 uitgevoerd:

Bij de voetgangersoversteek nabij de Brand Oil:

  • Extra verkeersbord ‘voetgangersoversteekplaats’.
  • Een verkeerszuil om de attentie te verhogen.
  • Trottoirbanden zijn verlaagd, zodat er minder hoogteverschillen zijn voor rollator gebruikers.
  • Wijzigen van de kleur van de verharding, zodat er door het kleurcontrast voor slechtzienden een betere oriëntatie ontstaat.
  • Vernieuwen wegmarkering.

Bij de nieuwe voetgangersoversteek Van der Cappelenlaan:

  • Extra verkeersbord ‘voetgangersoversteekplaats’.
  • Verlagen trottoirbanden aan de kant van de Polbeek en aan de Weg naar Laren.

 Toegezegde aanvulling op het herinrichtingsplan:

  • Een extra voetpad ter hoogte van de Brand Oil.