Bewoners nemen voor één dag de Van der Capellenlaan in bezit (+FOTO’s)

De heren Overbeek en Meijer meldden zich tijdens de wijkteamvergadering van september 2014. Zij gaven aan dat door bewoners het plan was opgevat om voorafgaand aan de officiële opening een straatfeest te organiseren voor de bewoners van de Van der Capellenlaan en bewoners hoek Deventerweg onder het motto “Verbinding tussen mensen”. Voor deze festiviteit werd voor een aantal onderdelen nog sponsoring gezocht. Op advies van de gemeente zijn deze wijkbewoners aanwezig om de plannen toe te lichten en als het Wijkteam het belang van deze festiviteit onderschrijft, is de Gemeente bereid ook een bijdrage te leveren. Vanuit de vergadering wordt een aantal zaken, zoals tent, feestverlichting, tafels en stoelen kosteloos ter gebruik aangeboden, alsmede wordt info over mogelijke contactpersonen gegeven. Uiteindelijk wordt ook een bijdrage vanuit het wijkbudget toegezegd. Het verzoek werd gedaan om naderhand een stukje ter schrijven voor de wijkwebsite geïllustreerd met foto’s. Daar wilde men graag gehoor aan geven. U kunt het hieronder lezen en bekijken:

BEWONERS NEMEN VOOR ÉÉN DAG DE VAN DER CAPELLENLAAN IN BEZIT

Na een periode van meer dan 47 jaar aan overlast, waren het de bewoners van de Van der Capellenlaan en de Deventerweg, die bezit namen van hun nieuwe laan. Hiermee wilden ze markeren bijzonder blij te zijn met de realisatie van zowel het nieuwe aanzicht van hun laan als met de doortrekking van de Den Elterweg enkele jaren eerder. De jarenlange drukte van het door de Van der Capellenlaan denderende verkeer behoort eindelijk tot het verleden en er is weer tijd en gelegenheid voor ontmoeting en verbinding.

Feest Van der Capellenlaan 5 okt 2014
De bewoners van de Van der Capellenlaan, de Deventerweg en de Industrieweg hebben op een indrukwekkende manier laten zien blij te zijn met de “new look” van hun straat. Niet alleen de moderne vormgeving, dat de verblijfsfunctie meer accentueert, maar juist het weren van het vrachtverkeer en het doorgaande verkeer naar industrieterrein De Mars, maakt ontmoeten en verbinden van buurtgenoten weer mogelijk. Met een groots opgezette barbecue is het een drukte van belang en kunnen nieuwe contacten worden aangehaald en bestaande contacten worden verstevigd. Uit de enthousiaste verhalen blijkt eens te meer, dat dit in een behoefte voorziet en er wordt al gerept over een jaarlijks vervolg. Medewerkers van de Archeologische Dienst zijn eveneens present en laten zien welke bodemschatten de Van der Capellenlaan en de Deventerweg in 2014 hebben prijsgegeven. Waar de aanleg van een nieuw – en diep liggend riool al niet goed voor is. En het is extra interessant, omdat er in het Deventerwegkwartier nog nooit echt archeologisch onderzoek is verricht. Nog in 2014 verschijnt een officiële publicatie van alle vondsten, dat een goed beeld geeft van de historie van Zutphen in deze omgeving.

Feest Van der Capellenlaan 5 okt 2014Er wordt ook nog even kort teruggeblikt hoe het zo lang heeft kunnen duren. Want meer dan 47 jaar hebben de bewoners, hetzij individueel, hetzij in eendrachtige samenwerking (o.a. geformaliseerd in de Stichting Mobiliteit en Milieu Noordveen) de Gemeente getracht te overtuigen van nut en noodzaak om de stroom verkeer uit de woonwijk te bannen.

En het zijn niet alleen de bewoners geweest, die zich zorgen maakten over hun leefomgeving. Reeds op 30 oktober 1967 uit het toenmalige Gemeentebestuur van Zutphen haar bezorgdheid over de destijds als noodoplossing gecreëerde verkeersroute door de woonwijk. Het duurt wel even tot alles goed doordringt, maar in december 1973 neemt de gemeenteraad een motie aan om de doortrekking van de Den Elterweg – als rondweg om de wijk – te bespoedigen. Op dat moment staan tal van infrastructurele veranderingen op de rol en dit leidt er toe, dat door de realisatie van de nieuwe IJsselbrug in 1976, de verkeersdrukte alleen maar toeneemt. Als in 1984 de 3e ontsluiting van De Mars, middels een onderdoorgang onder het spoor, ook nog eens wordt gerealiseerd is het hek helemaal van de dam. De Van der Capellenlaan lijkt steeds meer op een open riool met een hoop blik als inhoud. De protesten worden steeds luider, maar niets helpt. In 1992 wordt weer wat hoop gekoesterd als er, door de toepassing van de Wet Herziening Wegen, ineens geld beschikbaar komt voor een hernieuwde inrichting van de wegenstructuur o.a. voor Zutphen Noord. In 1993 presenteert de Gemeente vol trots het nieuwe Verkeerscirculatieplan met daarin ook plek voor een 4e ontsluiting van industrieterrein De Mars. Pas in 1996 gaat de Gemeente akkoord met een verdiepte aanleg van de omlegging Polbeek en maar liefst 8 tracévarianten gaan in onderzoek. In een onbewaakt ogenblik wordt er in 1998 een 9e variant aan toegevoegd. Voor de Van der Capellenlaan is een open tunnelbak bedacht met glazen, opstaande wanden; dat een dergelijke oplossing op voorhand onrealiseerbaar, maar ook onbetaalbaar is hebben de bewoners al vroegtijdig in de gaten.

Het duurt tot begin 21e eeuw voor er weer enig schot in de zaak komt. Ten einde raad roept Jan Overbeek tijdens een raadsvergadering de raadsleden op om eens bij hem te komen logeren, zodat ze aan den lijve kunnen ervaren wat de verkeersoverlast met je nachtrust doet. Begin april 2001 logeren de raadsleden Rik de Lange (PvdA) en Jaap van Dam (CDA) aan de Van der Capellenlaan en krijgen daarmee een goede indruk van hetgeen het verkeer doet met wooncomfort. Dat het effect heeft, blijkt 3 weken later, op 24 april 2001, als de Gemeente Zutphen eindelijk de knoop doorhakt en met brede steun kiest voor de doortrekking van de Den Elterweg/Omlegging Polbeek. Het duurt echter nog tot 2009 voor en aleer Gedeputeerde Staten van Gelderland de definitieve tracékeuze bepalen.

In februari van 2011 wordt een start gemaakt met de eerste voorbereidende werkzaamheden aan de doortrekking en heel gestaag ontstaat de wegverbinding om de Polbeek met z’n tunneltjes. Op 14 december 2012 is de nieuwe rondweg een feit …………….en dan ligt daar nog de Van der Capellenlaan, te wachten op haar wedergeboorte als woonstraat, als verblijfsgebied. In eendrachtige samenwerking met de Gemeente krijgen de bewoners uiteindelijk, waar ze zo lang op hebben gewacht. De werkzaamheden starten in februari 2014 en zijn inmiddels bijna afgerond, hetgeen voor de gehele buurt reden is om daar op een feestelijke manier aandacht aan te schenken.

Feest Van der Capellenlaan 5 okt 2014

 

Zondag 5 oktober 2014 gaat de boeken in als de dag van blijdschap, verbondenheid en ontmoeting. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is de laan weer terug in functie na een afwezigheid van bijna een halve eeuw.

Tekst: wijkbewoner Peter Meijer

Fotogalerij: foto’s van diverse wijkbewoners